Vol 4, No 1 (2008)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.4, No.1, March 31, 2008

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol.4 No.1 2008
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol.4 No.1 2008
PDF
P(II)
目錄
Vol.4 No.1 2008
PDF
P(III)

Articles

Wang DING, Jin’an HOU
PDF
1-7
Li-fang ZHAI
PDF
8-17
Shan-shan ZHU
PDF
18-25
Jia LI, Shan-shan ZHU
PDF
26-35
Jin’an HOU
PDF
36-43
Wen-feng LI
PDF
44-51
Wen-bo DONG
PDF
52-64
Shan-shan CHEN
PDF
65-73
Rui HUANG
PDF
74-80
Xiao-mei ZHOU, Yue WU
PDF
81-89
Yan-li LIU
PDF
90-103