Vol 2, No 1 (2006)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.2, No.1, March 31th, 2006

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol. 2 No.1 2006
PDF
P(I)
TABLE DES MATIÈRES
Vol. 2 No. 1 2006
PDF
P(II)
目錄
Vol. 2 No. 1 2006
PDF
P(III)

Articles

Yuan-chao LIU
PDF
1-15
Yan-ming WANG
PDF
16-22
Chun-jing GAO, Ping-qing LIU
PDF
23-28
Ling-nan XIE, Xue-chun LIANG
PDF
29-36
Xin SUN, Wen-jin WU
PDF
37-40
Li WANG
PDF
41-44
Ling XIANG
PDF
45-48
Ying SHU
PDF
49-53
Luan HONG
PDF
54-57
Wen-juan YUAN
PDF
58-61
Bao-hua LI
PDF
62-65
Jing TAN
PDF
66-69
Min DU
PDF
70-72
Jie LI
PDF
73-75
Xiang-hui XU
PDF
76-78
Yong-hua LI
PDF
79-85