Vol 8, No 5 (2012)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication Vol.8 No.5 October 31, 2012.

Table of Contents

Editorial Office
 
PDF

Content

CCC Editor
PDF

Articles

Vidya Ananthanarayanan, Norman Scott St. Clair
1-7
Xia ZHENG
8-15
Tony Docan-Morgan, Thomas Schmidt
16-19
Mei-Hsin WANG
20-34
Jixing LONG
35-43
Majid Abdulatif Ibrahim
44-49
Luyan MA, Xiaoning ZHU
50-54
Shi-Yong Peng
55-61
Xiaochi ZHANG
62-66
Muhammad Iwan Munandar, Imaratul Ulwiyah
67-73
Yangyang ZHANG
74-78
Jifeng LU, Furong LIAN
79-83
Ali Reza Bonyadi
84-87
Hongyu LI, Meiyue LIU, Jiayi ZHAO
88-92
Xihong CHEN
93-96
Zhenhong HUA
97-102
Lijuan CHENG, Qiang YAN
103-110
Yina SHEN, Hui DU, Juan SHEN
111-114
Wenjing WANG, Xiaorui WANG
115-118
Meng TANG, Siwei SONG
119-122
Nuan WEN, Xin GUO
123-126
Yujing ZHU
127-131
ACKNOWLEDGMENT TO REVIEWERS
 
PDF
SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
 
PDF
SUBSCRIBER INFORMATION
 
PDF