Vol 8, No 4 (2012)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication Vol.8 No.4 August 31, 2012

Table of Contents

Articles

Roy Yu, Daniele Packard
1-14
Lili ZHAN
15-19
Obaje A. Anthony, Yakubu Bola Olajide
20-23
Wei HUANGFU
24-29
Qing XU
30-33
Ge HE, Ning ZHANG
34-38
Fakeye David O.
39-45
Rong TAN, Hongwei SUN
46-52
Xiuyan XU
53-57
Dongfeng LI
70-74
Yuli SUN, Yushan ZHAO
75-80
Dan LIN, Lin LI
81-85
Tao MA
86-89