Vol 12, No 1 (2016)

Advances in Petroleum Exploration and Development

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/%25x

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 12, No. 1, September 30, 2016

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 12, No. 2, calls for papers right now. Email: aped@cscanada.org

Table of Contents

Contents
 

Articles

Lateef Akanji, Rafael Sandrea
PDF
1-14
Tinghui HU, Dong LIU, Yu WANG, Chuanjun WANG, Laiyong CHEN, Daming XU
PDF
15-22
Mahmood Amani, Rommel Yrac, Arnel Carvero, Ahmed Abdul Rauf
PDF
23-30
Zhanhua ZHANG, Xue LIU, Jianmin ZHANG, Chunxin WU, Cong JIANG
PDF
31-34
Zhengwen YUN, Jianguang WEI, Chunhui WANG, Zhiwen LI
PDF
35-39
Long LONG, Yajun LI, Mingzhe DONG, Aiming LÜ
PDF
40-46
Yubin LI
PDF
47-50