Author Details

Qiji, SUN, PetroChina Daqing Oilfield Co., Ltd., Daqing, China; The Northeast Petroleum University, Daqing, HeiLongjiang Province, China