Author Details

HE, Licheng, Sinopec Shengli Petroleum Engineering Co., Ltd., Dongying, Shandong, China.