Vol 6, No 3 (2012)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

Management Science and Engineering, Vol.6, No.3, September 20, 2012

Table of Contents

Articles

Jian LIU, Chaobing LI
1-5
S.M. Seyed Hosseinie, A.N. Mosleh Shirazi, A. Toloie Eshlaghy, M.H. Mehran
6-9
Hongyu LI, Meiyue LIU
10-15
Zhenjia ZHANG
16-21
Qingdong LI, Zhixin CUI
22-25
Yaling WANG, Yingzhi LIU
26-29
Yanling XIAO, Lin LI, Hongyun Luo
30-33
Meixia DONG, Jiping GE
34-38
Qian ZHAO
39-43
Xiaoli YAN, Zhenglong LI
44-50
Dan LI, Zhiguo DONG
56-58
Yanfang WU
59-62
Yixiang Tian, Chenggang Li, Liucun Lu
51-55