Vol 2, No 1 (2015)

Gastroenterology and Hepatology

Gastroenterology and Hepatology, Vol.2, No.1, February 28, 2015

Table of Contents

Articles

Hany Osman, Rao Watson, Rao Watson, Rong Fan, Rong Fan, ILKe Nalbantoglu, ILKe Nalbantoglu, Jingmei Lin, Jingmei Lin
PDF
Tomoyuki Moriya, Kazuhiko Fukatsu, Chikara Ueno, Yojiro Hashiguchi, Yoshinori Maeshima, Jiro Omata, Koichi Okamoto, Eiji Shinto, Hideki Ueno, Kazuo Hase, Junji Yamamoto
PDF
Livia Maccio, Silvia Lonardi, Fabio Facchetti, Anna Maria Cesinaro
PDF
Francesca Pecchini, Barbara Catellani, Sara Acciuffi, Roberta Gelmini
PDF
Yanna Cao, Hongting Zhang, Guohua Zhang, Xianghua Liu, Nicholas Ferraro, Lindsey Jackson, B Mark Evers, Miriam Falzon, Tien Ko
PDF
Nikhil S, P. J. Halder, S. Swapnil, R. Santhosh
PDF
Kinichi Hotta, Toshimi Mitsuishi, Yoshinori Miyata, Akihisa Tomori
PDF
Vildan Avkan-Oguz, Tarkan Unek, Mesut Akarsu, Vecihe Dursun, Mucahit Ozbilgin, Ozgul Sagol, Hakan Abacioglu, İbrahim Astarcioglu, Sedat Karademir
PDF